OPHØRS UDSALG   OPHØRS UDSALG   OPHØRS UDSALG

KOM OG GØR ET KUP....

MASSER AF SUPER GODE OPHØRS UDSALGS TILBUD

ALLE AFPASSEDE TÆPPER PÅ LAGER TIL

  - 50 % RABAT

ALLE ANDRE TÆPPER OG TILBEHØR I BUTIKKEN

- 30 TIL 50 % RABAT​​

​                             ALLE RULLER VINYL I BUTIKKEN                                                         FØR OP TIL 398,- PR. KVM.                                                                        NU                                                                                         KR 98,00 PR. KVM.                                                                         UANSET FØRPRIS.

Handelsbetingelser​

ALMINDELIGE SALGS - OG LEVERINGSBETINGELSER :​

§ 1.​

Nedenstående almindelige salgs – og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne.​

§ 2.

Alle oplysninger om vægt, dimensioner og priser, som er anført i kataloger, annoncer og prislister m.m. er vejledende. Sådanne oplysninger er kun bindende i det omfang, de udtrykkeligt fremgår af sælgers ordrebekræftelse, faktura eller anden skriftlig aftale.

§ 3.

Tilbud : Vi er altid gerne til tjeneste, helt uden forpligtelse for Dem og anbefaler ved større leverancer at indhente specialtilbud. Tilbud afgives uden obligo for sælger.

§ 4.

Priser : Alle priser er incl. gældende momssats, afgifter m. m. ( Med mindre andet er nævnt i ordrebekræftelse. )

​Sælger forbeholder sig ret til prisrettelser uden forudgående varsel. Med mindre anden aftale træffes, finder salg sted i henhold til den prisliste som er gældende på ordrebekræftelsens dato.

§ 5.

Levering : Der tages forbehold over for den aftalte leveringstid i tilfælde af strejker, lockout, krig, mobilisering, beslaglæggelse,transporthindringer, ildevåde, manglende eller mangelfuld leverance fra underleverandører eller årsager uden for sælgers kontrol. Leveringstiden vil i påkommende tilfælde være at udskyde med et til hindringens varighed svarende antal dage. Levering til den således udskudte tid, vil være at regne som rettidig.

Eventuel erstatning for forsinkelse kan i intet tilfælde kræves til dækning af købers driftstab, avancetab, dagbøder eller andet indirekte tab.

§ 6.

Betaling : Sælgers normale betalingsbetingelser er som følger : Netto kontant, ved ordreafgivelse eller ved levering. Ved bestillingsvarer, kan sælger forlange et depositum inden varen bestilles hjem. Hvis anden aftale vedr. betalingen aftales, skal dette fremgå af ordrebekræftelse eller faktura.

Erlægger køberen ikke betaling i rette tid, er sælger berettiget til at fordre renter af det skyldige beløb med 1,5 % pr. påbegyndt måned, af den til enhver tid værende saldo til betalingen sker. Udover renter er sælger berettiget til at kræve et gybyr på kr. 150,- for hver betalingspåmindelse, efter forfaldsdato.

Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen til sikkerhed for opfyldelse af en eventuel forpligtigelse i medfør af § 9, ligesom en forsinkelse af en uvæsentlig del af leverancen heller ikke berettiger køber til undladelse af at erlægge den fulde betaling i henhold til de trufne aftaler.

§ 7.

Ejendomsforbehold: Sælger bevarer ejendomsretten til det solgte, indtil fuld og

endelig betaling er erlagt.

§ 8.

Mangler : I en periode på 24 måneder fra det solgtes levering er sælger ansvarlig for fabrikations- eller materialefejl, forudsat at køber kan bevise at, fejlen eller manglen skyldes fortsæt eller uagtsomhed hos sælger eller dennes folk. Såfremt sælger er ansvarlig for fejl eller mangler efter det ovenfor anførte, er sælger berettiget til, efter eget valg, at udbedre eller ombytte det leverede.

Køber er pligtig til over for sælger at reklamere skriftlig, straks og uden ugrundet ophold regnet fra det tidspunkt, da køber har eller burde have opdaget den pågældende fejl eller mangel, idet eventuelle mangelbebøjelser i modsat fald fortabes. Eventuelle reklamationer skal i alle tilfælde ske inden varens forarbejdelse og inden den tages i brug og inden for 8 dage efter varens modtagelse.

Sælger er ikke ansvarlig for fejl og mangler, der gøres gældende senere end 24 måneder efter levering.

§ 9.

Produktansvar : Sælger hæfter ikke for skader forvoldt af det solgte produkt. Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælger eller andre, som sælgeren har ansvaretfor. Sælger er ikke ansvarlig for fast ejendom eller løsøre, som indtræder mens leverancen er i købers besiddelse. Sælger er ej heller ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber eller produkter, hvori disse indgår. Sælger er ikke ansvarlig for drifttab, tabt arbejdsfortjenester eller endet inddirkte tab. I det omfang sælger måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtiget til at skadeholde sælgeren i det omfang, som sælger ved nærværende bestemmelse har begrænset sit ansvar. Sælger og køber er gensidig forpligtiget til at lade sig sagsøge ved den domstol som behandler erstatningskrav, rejst mod en af parterne om erstatningsansvari henhold til reglerne om produktansvar. Denne part skal straks underrette den anden part herom. Ethvert krav i hen-hold til nærværende bestemmelse skal rejses overfor sælger senest 2 år fra det tidspunkt, hvor leverancen fandt sted .

§ 10.

Værneting : I det omfang, hvori parternes mellemværende ikke er reguleret ved ovenstående almindelige salgs – og leveringsbetingelser, skal dansk rets almindelige regler finde anvendelse. Alle tvistigheder mellem køber og sælger skal afgøres ved Retten i Odense.

Åbningstider:

Alle hverdage​

11.00 - 17.00

Lørdag

10.00 - 12.00

ELLER EFTER AFTALE.....​

Seneste Nyt:

                                     

​Firmainformation

Tæppehallen v/Bent Erik Hansen

CVR: 27760732

adresseinformation

Rugårdsvej 104, 5463 Harndrup

Find vej med Google Map

kontaktinformation